Examenbesprekingen en Correctieadviezen

Examenbesprekingen en Correctieadviezen

De VCN organiseert ieder jaar na het Centraal Examen op vier plaatsen in den lande examenbesprekingen voor docenten. Hier kunnen docenten het examen onderling evalueren en elkaar met advies terzijde staan. 

Bij de besprekingen is ook altijd een lid van de VCN aanwezig en – indien enigszins mogelijk – een vertegenwoordiger van het College voor Toetsen en Examens. Van de correctiebespreking worden notulen gemaakt die aan de deelnemers worden toegezonden. Voor de examenbesprekingen hoeven deelnemers zich niet van tevoren aan te melden.

Door de leerplansectie Grieks resp. Latijn van de VCN worden de verslagen van de vier examenbesprekingen vervolgens vergeleken. Op basis van de tijdens dit overleg gevoerde discussies wordt door de VCN maximaal 2 dagen na de examenbespreking een correctieadvies gepubliceerd. Dit advies vervangt het correctievoorschrift van het CvTE niet, doch dient in voorkomende gevallen als houvast bij mogelijke interpretatieverschillen.
Het correctieadvies is een samenvatting van de vier examenbesprekingen; de input wordt geleverd door de docenten die de examenbesprekingen bijwonen.
Voor eerdere correctieadviezen Grieks en Latijn zie hieronder.