Nieuws

Extra materiaal van de VCN Nazomerconferentie wordt gepubliceerd op de website van het tijdschrift Lampas

 

Tijdens het Lampas-lustrum op 29 september j.l. heeft onze Tresoar-collega Hans Laagland Lampas-online gelanceerd: tot en met jaargang 2014 zijn alle oudere Lampas-nummers gedigitaliseerd en kunnen ze op de website van Tresoar  via www.lampasonline.nl worden geraadpleegd en gedownload. Ieder jaar komt er een jaargang bij.

Mede namens Tresoar nodigt de redactie van Lampas u van harte uit om (weer) te bladeren in de oudere jaargangen, die vele waardevolle artikelen bevatten. 

Naar aanleiding van het advies van het platform onderwijs 2032 o.l.v. Paul Schnabel heeft de VCN heeft i.s.m. het  VO-WO-overleg en het meesterschapsteam een schriftelijke reactie ingestuurd. Hierin wordt de waardevolle rol van de klassieken bij de ontwikkeling en vorming van het kritisch-analytisch denkvermogen, creativiteit en burgerschap -nationaal en internationaal- van de leerlingen van nu onderstreept. De volledige tekst is hier te lezen.

De rapportage van de enquête van de Belangengroep Gymnasiale Vorming is gepubiceerd. Deze enquête vormt een nulmeting met betrekking tot diverse onderwerpen die in de Gouden Standaard benoemd worden. De vragenlijst is afgenomen onder rectoren en docenten van scholengemeenschapppen met een gymnasiale afdeling. De rapportage is achter deze link te vinden.

De deelnemers aan de NaZomerConferentie krijgen een exemplaar van European Symbols.

Tijdens de Euroclassica conferentie in Malta eind augustus 2015 werd de bundel 'European Symbols' (ed. Peter Glatz & Andreas Thiel) gepresenteerd. De ondertitel van dit boek luidt: a schoolbook for European Students. Aan dit prachtige full colour boek hebben classici uit bijna ieder Europees land een bijdrage geleverd. Ieder hoofdstuk is gewijd aan een land en bevat een voor leerlingen geannoteerde, korte Latijnse tekst die betrekking heeft op de cultuur van dat land. De tekst is vergezeld van achtergrond, commentaar en vragen. Een erg leuk boek om de leerling die wat meer aankan, uit te laten werken. Op de website van Euroclassica leest u meer over de bestelwijze van het boek. Hier staat ook een verwijzing naar de docentenhandleiding.

 

Het VCN-volgteam heeft de bijgewerkte visie klaar voor het leergebied Griekse en Latijnse taal en cultuur. Het gaat daarbij op onze gedeelde visie op onderwerpen als de reikwijdte van ons vak, de vraag hoe de vakken GLTC bijdragen aan de hoofddoelen van onderwijs en de samenhang tussen GLTC en de brede vaardigheden in het nieuwe onderwijscurriculum. De visie van het VCN-volgteam maakt onderdeel uit van een breder proces, waarin het PO en VO in opdracht van het ministerie van OCW werken aan herziening van het curriculum. Het VCN-volgteam wil dan ook dezelfde procedure volgen als de ontwikkelteams, om er zeker van te zijn dat zij de goede vragen beantwoorden en de juiste stappen nemen. Deze bijgestelde visie is de eerste stap in dit proces.

Vanaf nu kunt u via de website klassieken.nu tot 10 januari 2019 reageren op de visie van het VCN-volgteam. 

Het VCN-volgteam is erg benieuwd naar uw mening!

Diverse sprekers van de jaarconferentie hebben (extra) materiaal ter beschikking gesteld. Dit is hieronder te downloaden.