Scholae

Scholae, zijinstroomopleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

SCHOLAE is dé cursus voor zijinstromers Klassieke Talen. Het traject heeft tot doel in het vo werkzame academici en eerstegraads docenten te scholen, die een eerstegraads lesbevoegdheid GTC en LTC wensen te behalen.

In reactie op de constatering dat nog steeds veel lessen GLTC onbevoegd worden verzorgd, hebben de vijf opleidingen GLTC van de Nederlandse universiteiten en de lerarenopleidingen gezamenlijk een onderwijsprogramma opgesteld voor het zijinstroomonderwijs.

SCHOLAE leidt in drie jaar deeltijd (40 EC per jaar) op tot bekwaam en bevoegd docent Griekse Taal en Cultuur (GTC) en Latijnse Taal en Cultuur (LTC) in het voortgezet onderwijs.

Het eerste jaar SCHOLAE bestaat uit vier modules Grieks en vier modules Latijn die de taalverwerving en tekstbeheersing Grieks en Latijn van de cursist op het niveau B1 brengen. Alle modules worden aangeboden onder https://alfa4all.nl/, een initiatief van de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL) die is gelieerd aan de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). Alfa4all is onderdeel van het Actieplan Academische Leraren, dat erop gericht is om de instroom van universitaire lerarenopleidingen te verhogen en het onderwijsaanbod te flexibiliseren.

Voor een beschrijving van de modules en om in te schrijven als cursist volg je deze link: https://alfa4all.nl/aanmelden/. De modules zullen goeddeels online draaien en deelname is kosteloos en zonder toegangseisen. Let op: bij zeer grote belangstelling worden nieuwe inschrijvingen als ‘voorlopig’ genoteerd .

Toelating tot jaar 2 en 3 van SCHOLAE geschiedt op basis van een Geschiktheidsassessment Zijinstroom. Geschiktheid wordt bepaald op basis van de volgende criteria:

  • Cursisten hebben een taalvaardigheids- en tekstbeheersingsniveau Latijn/Grieks vergelijkbaar met het niveau Bachelor-1. Succesvolle afronding van het volledige aanbod modules GLTC van Alfa4all is een van de manieren waarop cursisten kunnen laten zien aan het criterium te voldoen.
  • Cursisten zijn werkzaam in het voortgezet onderwijs. De school als werkgever vraagt de subsidie Zijinstroom-in-Beroep (ZiB) aan voor de cursist bij aanvang van jaar 2 van SCHOLAE.
  • Cursisten beschikken over een afgeronde academische opleiding en een eerstegraadsbevoegdheid in een ander schoolvak. SCHOLAE voorziet in een module vakdidactiek. Cursisten die aanvullende pedagogische en didactische scholing behoeven voor een eerstegraadsbevoegdheid dienen rekening te houden met extra onderwijs naast het SCHOLAE-aanbod.

 

Per 1 september starten de colleges (zie voor een beschrijving https://alfa4all.nl/cursusaanbod-griekse-en-latijnse-cultuur-van-alfa4all/). Met verdere vragen en voor nadere informatie wend je je tot ronald.blankenborg@ru.nl.

*In de Wet op het Voortgezet Onderwijs is in artikel 33 opgenomen dat onder bepaalde voorwaarden iemand zonder onderwijsbevoegdheid mag lesgeven voor de duur van twee jaar.