Scholae

Scholae

Let op, vanwege onvoldoende aanmeldingen zijn de programma’s van Scholae vooralsnog opgeschort.

Scholae is dé cursus voor zij-instromers Klassieke Talen. Het traject heeft tot doel in het vwo werkzame academici en universitair geschoolde eerstegraads leraren te scholen, die geen eerstegraads lesbevoegdheid GTC en LTC bezitten, maar wel onbevoegd genoemde vakken doceren of dat wensen te gaan doen.

Alle vijf lerarenopleidingen (vakdidactiek) en opleidingen GLTC (vakinhoud) van de Nederlandse universiteiten hebben gezamenlijk een onderwijsprogramma opgesteld voor het zij-instroomonderwijs voor aspirant-docenten Klassieke Talen, gecoördineerd door het bestuur van Scholae. De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door een bestuurslid van de VCN, die als waarnemer bij de opleiding betrokken is.

Bij goed gevolg van dit onderwijsprogramma krijgt de cursist het getuigschrift bekwaamheidsonderzoek t.b.v. de schoolvakken Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, waaraan bij wet een eerstegraads lesbevoegdheid is verbonden.

De cursist volgt een driejarig programma van in totaal 120 studiepunten (=3360 uur). Op maandagmiddag- en avond worden de programmaonderdelen aansluitend geroosterd op loopafstand van station Utrecht Centraal.

Mocht u een collega hebben die voor Scholae in aanmerking komt, dan kunt u hem of haar doorverwijzen naar de website van Scholae. Daarop staat o.a. informatie over de inschrijving en toelating.

*In de Wet op het Voortgezet Onderwijs is in artikel 33 opgenomen dat onder bepaalde voorwaarden iemand zonder onderwijsbevoegdheid mag lesgeven voor de duur van twee jaar.

N.B. In het Onderwijsakkoord van september 2013 is door de minister vastgesteld dat vanaf 2017 alle docenten bevoegd moeten zijn voor het onderwijs dat zij geven.