VCN Stimuleringsfonds

VCN Stimuleringsfonds

De VCN (Vereniging van Classici in Nederland) behartigt de belangen van classici in het voortgezet en universitair onderwijs en van de vakken waarin zij lesgeven: GTC (Griekse Taal & Cultuur) en LTC (Latijnse Taal & Cultuur).

Veel classici zijn zelf ook actief bezig met het promoten van de klassieken. Om de initiatieven van deze ondernemende leden te bevorderen, reserveert de VCN jaarlijks in haar begroting een bedrag voor het zogenaamde ‘Stimuleringsfonds’. Leden kunnen een beroep doen op dit fonds.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds, dient een voorstel te passen binnen de doelstellingen van de VCN. In de statuten staat hier over:

De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van:
1. de studie van Griekse en Romeinse Oudheid in de ruimste zin
2. de belangen van het onderwijs in de klassieke taal- en letterkunde
3. de belangen van diegenen die bij de studie van de Griekse en Romeinse Oudheid en bij het onderwijs in de klassieke taal- en letterkunde betrokken zijn

Deze doelstellingen beoogt de VCN te realiseren door:
1. het houden van vergaderingen:
2. het organiseren/bevorderen van landelijke/regionale bijeenkomsten voor post-academiale vorming op wetenschappelijk/didactisch gebied
3. contacten te leggen en te onderhouden met andere organisaties
4. het uitgeven van publicaties, hetzij zelfstandig hetzij in samenwerking met anderen
5. de uitwisseling van nieuwe gegevens betreffende wetenschapsbeoefening en onderwijs
6. het met raad en daad terzijde staan van betrokkenen
7. het ondersteunen van activiteiten voor en door leerlingen en studenten GLTC

De criteria voor een bijdrage uit het stimuleringsfonds zijn:
– de beoogde activiteit levert een bijdrage aan het bereiken van een of meer van de doelstellingen van de VCN en past binnen een van de hierboven genoemde zeven deelgebieden
– de activiteit dient in principe open te staan/toegankelijk te zijn voor alle VCN-leden, dan wel alle leerlingen/studenten uit een bepaalde regio
– voor zover het een commerciële activiteit betekent, geeft de VCN uitsluitend startsubsidies om de ontwikkeling mogelijk te maken
– bij (in potentie) commerciële projecten treedt de VCN niet op als enige subsidiegever, maar dienen er meerdere partijen te zijn
– subsidie-aanvragen dienen altijd vergezeld te gaan van een begroting
– de ontvanger van een bijdrage uit het Stimuleringsfonds verplicht zich achteraf aan de penningmeester van de VCN verantwoording af te leggen
– de ontvanger van een bijdrage uit het Stimuleringsfonds verbindt zich tot realisatie van het project alsook tot teruggave van de ontvangen subsidie indien het project niet wordt gerealiseerd.

 

Een aanvraag kan ingediend worden bij de penningmeester (penningmeester@vcnonline.nl).

(6 maart 2016)