Wat is de VCN?

Vereniging van Classici in Nederland

De VCN (Vereniging van Classici in Nederland) behartigt de belangen van classici in het voortgezet en universitair onderwijs en van de vakken waarin zij lesgeven: GTC (Griekse Taal & Cultuur) en LTC (Latijnse Taal & Cultuur).

Dit doet de vereniging door:

 • klassieke activiteiten in Nederland te bundelen op de website www.klassieken.nu
 • de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet te volgen en, waar nodig, in overleg te treden met betrokken instanties zoals het Ministerie van Onderwijs of het College voor Toetsen en Examens;
 • examinatoren bij te staan in het corrigeren van de eindexamens Grieks en Latijn door regionale besprekingen van de eindexamens te organiseren en – naar aanleiding van deze besprekingen – een correctie-advies te publiceren;
 • vanuit de vaksecties Latijn en Grieks gevraagd en ongevraagd advies te geven over de eindexamenpensa en het eindexamen zelf
 • in het Forum VO/WO onderwerpen op het raakvlak van VO en Universiteit af te stemmen, zoals lesbevoegdheden, nascholing en lesmethoden;
 • jaarlijks in samenwerking met één van de Nederlandse universiteiten de Nazomerconferentie, een nascholing mede rondom de eindexamenauteurs, te verzorgen;
 • bij te dragen aan de uitgave van het vaktijdschrift Lampas met daarin wetenschappelijke artikelen over onderwerpen binnen het vakgebied.  Een aparte rubriek in Lampas is gewijd aan didactische onderwerpen en de lespraktijk;
 • bij de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) onderzoek naar actuele onderwijsvragen en/ of ontwikkeling van nieuw onderwijsmateriaal te initiëren om docenten GLTC te helpen in te spelen op veranderingen in het onderwijs;
 • de website VCN-Online te onderhouden met daarop relevante verwijzingen naar informatie over de klassieken, actuele ontwikkelingen, informatie voor leden, bijscholingen e.d.
 • voor classici die aan het begin van hun carrière in het onderwijs staan en voor docenten die lessen Latijn en Grieks geven maar daarvoor niet of niet helemaal bevoegd zijn, de ‘Dag van de jonge classicus – Dag van de auxilia’ te organiseren;
 • actieve deelname aan diverse, voor GLTC relevante, overlegorganen zoals het Landelijk Overleg Klassiek Onderwijs Nederland (LOKON), de overkoepelende organisatie van vakverenigingen PVVVO.
 • deel te nemen aan Euroclassica, de overkoepelende vereniging van Europese beroepsverenigingen voor classici.

Lid worden van de VCN

Lidmaatschap van de VCN

Door lid te worden van de VCN kunt ook u bijdragen aan het voortbestaan van het vak GLTC. Bovendien biedt het lidmaatschap diverse voordelen:

 • driemaal per jaar de toezending van het VCN-bulletin en de digitale nieuwsbrief met daarin verslagen van bijeenkomsten en activiteiten die met het onderwijs in de klassieken te maken hebben, recensies van nieuwe methoden, informatie over actuele thema’s en de werkzaamheden van het bestuur;
 • korting op het inschrijvingsgeld voor de nazomerconferentie;
 • een jaarlijkse ledenvergadering met daarbij allerlei nascholingsactiviteiten als lezingen en workshops;
 • directe of indirecte ondersteuning bij de lespraktijk of de positionering van de klassieken;
 • toegang tot het ledendeel van de website www.vcnonline.nl met de mogelijkheid deel te nemen aan forumdiscussies;
 • netwerkmogelijkheden;
 • ruimte voor een eigen bijdrage aan het voortbestaan van onze vakken door middel van deelname aan secties en commissies.
 • Het lidmaatschap kost met ingang van 1 januari 2020 € 39,00 per jaar voor gewone leden; nieuwe leden, studenten, gepensioneerde leden en huisgenoten betalen € 19,50. De contributie wordt per incasso geïnd, tenzij anders is overeengekomen. De contributiebedragen zonder incassomachtiging zijn respectievelijk € 42,00 en € 22,50. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester.


<< Vul
het inschrijfformulier voor lidmaatschap in.

De penningmeester geeft graag informatie: mail naar penningmeester@vcnonline.nl.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging
door een lid van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende
jaar per brief of e-mail te geschieden bij de ledenadministrateur.

Hier kunt u een machtigingsformulier downloaden.